Skip to content

Pre-såkorn, såkorn, Serie A - hvor mye kapital henter selskap i de ulike fasene?

Et selskap kan sitte på den beste idéen i verden, men hvis selskapet ikke har kapitalen til å finansiere veksten, vil ideen kanskje aldri nå sitt fulle potensial. I noen tilfeller kan et selskap gå tom for penger før virksomheten noen gang får fart. Det er i denne sammenheng finansiering kommer inn i bildet. 

Å skaffe kapital fra investorer er en av de vanligste måtene å finansiere vekst på. Det er imidlertid viktig å forstå hvordan prosessen fungerer for å ta de beste beslutningene for en virksomhet. For eksempel lønner det seg å forstå hva forskjellen mellom en pre-såkorn og såkorn runde er, hvordan man vet at et selskap er klar til å hente en serie A og hvor mye kapital som egentlig er nok.

I denne guiden gir vi deg svar på disse spørsmålene: 

Hvordan fungerer oppstartsfinansiering?

Før vi dykker ned i detaljene, er det viktig å forstå hvorfor oppstartsselskap skaffer penger i utgangspunktet.

Uten å gå for mye inn i materien, er det viktig å forstå at vekst og skalering av en virksomhet normalt sett er kapitalkrevende. Kapitalkravet er ofte større enn det selskapet klarer å generere i inntekter i starten. Uten ekstern kapital kan det være vanskelig for en del oppstartselskap å opprettholde drift, samt vokse raskt nok til å ta markedsandeler. Som et resultat henter selskapene kapital fra investorer, der selskapet får penger i bytte mot eierskap i virksomheten.

En grei analogi til finansieringsprosessen kan være å se for deg at du kjører elbil fra Tromsø til Oslo. Underveis på turen er du nødt til å stoppe for å lade bilen. Når du når et ladepunkt, lader du opp batteriet til bilen for å kunne kjøre enda lenger. Om du tilfeldigvis ikke skulle nå et ladepunkt i tide, stopper bilen langs veien og du har 'ødelagt' turen din. På samme måte får du ved hver finansieringsrunde litt mer kapital til å kunne nå "neste ladepunkt", altså neste finansieringsrunde.

Ethvert selskap starter gjerne med en pre-såkorn eller såkornrunde. Kapital fra denne eller disse finansieringsrunden(e) gir selskapet rom til å jobbe frem mot en sen såkornrunde, og deretter en serie A runde og så videre.

Med hver finansieringsrunde bør virksomheten vokse, modnes og nå visse milepæler for å vise investorene at oppstarten er verdt investeringen.

Skjermbilde 2023-05-12 kl. 18.25.27

For selskap som henter kapital med Folkeinvest, tilrettelegges det flest runder innen fasene  pre-såkorn, såkorn, sen såkorn og serie A. Det er derfor disse rundene det utbroderes om i det videre. 

Pre-såkornfinansiering

Pre-såkornfinansiering er det tidligste stadiet av finansiering for et oppstartsselskap, som vanligvis forekommer i idéfasen eller konseptfasen før oppstarten har utviklet et minimum levedyktig produkt (MVP) eller generert noen form for inntekt.

Kapitalen som hentes i denne finansieringsrunden brukes vanligvis til å hjelpe oppstarten med å bygge et team, utvikle en prototype eller bevis på konseptet, gjennomføre markedsundersøkelser og validere forretningsmodellen. Pre-såkornfinansiering er avgjørende for at oppstartsselskapet skal komme i gang og begynne å bygge momentum mot de neste finansieringsrundene, som såkorn-finansiering, serie A, B og så videre.

Investorer i en pre-såkornrunde er typisk venner og familie, engleinvestorer eller inkubatorer/akseleratorer. Til felles for denne gruppen er at de ofte er villige til å ta en høy risiko ved å satse på uprøvde idéer eller gründere uten mye erfaring eller track-record. De ser etter sterke team med unike visjoner som løser store problemer eller skaper nye markeder.

Finansieringsbeløpet for denne fasen kan variere opp til rundt 5.000.000 NOK. I tillegg til investeringer fra investorer, er det mange selskap i Norge som i denne fasen også henter tilskudd (softfunding) fra Innovasjon Norge.

Pre-såkornfinansiering er ikke alltid strukturert som tradisjonell egenkapitalfinansiering der investorene får aksjer i selskapet ditt basert på en verdivurdering av virksomheten din. I stedet bruker pre-såkorninvestorer ofte konvertible lån, SLIP (Norwegian Startup’s Lead Investment Paper) eller SAFE (Simple Agreement for Future Equity) som er kontrakter som gir investorene rett til å motta aksjer i selskapet ved visse utløsende hendelser (som for eksempel ved neste finansieringsrunde eller salg av selskapet). Disse instrumentene lar investorene utsette verdsettelsen av selskapet til et senere tidspunkt når virksomheten er mer moden og lettere å verdsette.

Før en pre-såkornrunde bør selskapet normalt sett ha:

 • Relevant kompetanse og lidenskap
 • En klar visjon om problemet som løses og hvem kundene til selskapet er
 • Et konsept eller prototype av produktet ditt som demonstrerer problem-løsnings-tilpasningen
 • Noen bevis på markedsmuligheten og kundenes interesse
 • En hypotese om hvordan du skal tjene penger og skalere virksomheten din

Hent kapital med Folkeinvest

 

Såkorn- og sen såkornfinansiering

Såkorn- og sen såkornfinansiering er ofte den første formelle finansieringsrunden for en oppstart, som vanligvis skjer når selskapet har utviklet et minimum levedyktig produkt (MVP), opplevd noe markedsaksept og har en klar plan for å vokse sin virksomhet.

Såkorninvestorer er vanligvis engleinvestorer eller venturekapitalister som spesialiserer seg på tidligfaseinvesteringer. De ser etter lovende oppstarter med innovativ teknologi eller unike verdiforslag som løser reelle problemer eller skaper nye muligheter.

Såkorn- og sen såkornfinansiering er vanligvis strukturert som egenkapitalfinansiering der investorene får aksjer i selskapet ditt basert på en verdivurdering av virksomheten. Noen ganger benyttes også konvertible lån eller SAFE hvis verdsettelsen er et moment som man ikke blir enige om. 

Gjennomsnittlig beløp på såkornrunder varierer også mye avhengig av geografi, bransje og teamets bakgrunn, men typisk ligger de rundt 500.000 NOK til 2.000.000 NOK. 

For de som heter senere såkornrunder, avhenger beløpet igjen, men typisk ligger rundene på mellom 2.000.000 NOK og 20.000.000 NOK. 

Såkorn- og sen såkornrunder benyttes typisk til: 

 • Skalere første produktutvikling: Skaler utviklingen av selskapets første produkt (MVP)
 • Ansette flere teammedlemmer: For teknologiselskaper kan dette inkludere ingeniører eller produktfolk. For andre selskaper kan det være markedsførere eller operasjonelle ansatte.
 • Gjennomføre ytterligere markedsundersøkelser og validering: Selskapet må fortsette å få tilbakemeldinger via undersøkelser og kundeintervjuer for å forbedre produktet eller tjenesten og forberede seg på sin neste finansieringsrunde.
 • Bygge en kundebase: Selskapet benytter finansiering til å teste kundeanskaffelsesstrategier og bygge en kundebase. 

Serie A-finansiering

Serie A-finansiering er en finansieringsrunde som vanligvis skjer når selskapet har bevist sin forretningsmodell og har demonstrert inntektsvekst. Når et selskap typisk er klar for en series A runde, har selskapet gått fra “Vi tror dette kan virkelig fungere” til “Vi har bevist at dette fungerer, nå er det på tide å skalere.

Noen av markørene for et selskap som er klart for en serie A er:

 • Selskapet har oppnådd produkt-markedstilpasning
 • Selskapet har en bevist inntektsmodell
 • Selskapet genererer mellom 500.000 og 40.000.000 NOK i årlig omsetning
 • Selskapet har bygget et solid kjerneteam

Denne finansieringsrunden brukes vanligvis til å skalere virksomheten, utvikle nye produkter eller tjenester, og utvide seg til nye markeder. Serie A-finansiering blir vanligvis ledet av venturekapitalister og institusjonelle investorer og kan varierer typisk fra 25.000.000 NOK til 150.000.000 NOK, men igjen er dette varierende ut fra geografi, bransje og teamets bakgrunn og så videre. 

Hent kapital med Folkeinvest

Hvor mye kapital henter selskap i de ulike fasene?

Det er som nevnt varierende hva de ulike selskapene henter i de ulike fasene. Folkeinvest kan likevel si noe basert på tidligere statistikk. 

Av understående figur er emisjonsdata fra Folkeinvest sortert basert på verdivurdering (NOK) og utvanningsgrad(%) for ulike finansieringsfaser. Data er trukket ut for emisjoner gjennomført via Folkeinvest i perioden Q3-19 tom Q1-23. 

Aksjeutvanning er når et selskap utsteder flere aksjer,
noe som reduserer eierandelen til en nåværende aksjonær.

Verdivurdering er den nåværende estimerte verdien av et selskap.
Pre-money betyr at verdien er "før penger", altså før selskapet blir tilført kapital.

image (1)-3

Selskapene Folkeinvest har tilrettelagt for, henter i gjennomsnitt 6,4 MNOK til en verdsettelse på 40,1 MNOK. Utvanningsgraden er i gjennomsnitt 16%.

Runder i serie A har normalt sett den høyeste utvanningsgraden (22%), men også den høyeste gjennomsnittlige verdsettelsen (198 MNOK). Den laveste utvanningsgraden finner vi i såkornsfasen (12%), mens verdsettelsen også er lavest for denne fasen (14 MNOK). 

I understående illustrasjon ser du gjennomnsittlig verdivurdering (NOK, blå stolpe), innhentet kapital (NOK, grønn stople) og utvanningseffekten (%, mørk linje) over de ulike finansieringsfasene for tildligere emisjoner tilrettelagt av Folkeinvest. Data er trukket ut for emisjoner gjennomført via Folkeinvest i perioden Q3-19 tom Q1-23. 

image-May-30-2023-03-59-24-4491-PM

Uavhengig av hvilken finansieringsrunde et selskap er i, bør målet være å hente nok kapital til å få virksomheten til neste fase. Målet er sjeldent å hente så mye kapital som overhodet mulig.

Kapitalinnhenting i dagens marked

Vi opplever stor interesse fra både vekstbedrifter og fra investormiljøer. 
Selv om flere tidligfasebedrifter nå bremser midlertidig på vekststrategier, har de fremdeles behov for kapital.

Vi ser en klar tendens til at styrer og ledelser i vekstbedrifter i Norge nå kjenner på den utfordrende kapitalmarkedssituasjonen. Det er en tiltakende tendens til at selskapsprisingen kommer noe ned – noe vi mener er avgjørende for å lykkes med å hente risikokapital i dagens marked. Risikokapital er ikke like tilgjengelig, og kapitalinnhentingsprosessene tar gjerne lengre tid enn tidligere. 

Ta gjerne kontakt i dag for et uforpliktende tilbud for kapitalinnhenting med Folkeinvest som tilrettelegger. 

Hent kapital med Folkeinvest