Skip to content

Potent plasseringsevne

Mange oppstartsselskap og tilhørende investorer påvirkes av verdenssituasjonen i dag (les mer her og her), og Folkeinvest besluttet i den sammenheng å sikre innsikt fra investorer tilknyttet Folkeinvest gjennom en spørreundersøkelse.

Folkeinvest har hatt en høy vekst i antall investorer. Dette kan endre utfallet av undersøkelsen i dagens marked sammenlignet med foregående undersøkelser. Første gang det ble gjennomført en slik undersøkelse, under koronapandemiens begynnelse i mars 2020, hadde Folkeinvest en investorbase på 6 600. Nå teller investorbasen nærmere 40 000 investorer. I undersøkelsen foretatt i juni 2022 ble det stilt samme spørsmål som i mars 2020, med noen tilleggsspørsmål.

Første spørsmål er enkelt og greit «Hvordan er din investeringsinteresse/-evne påvirket av den nåværende situasjonen?» med svaralternativene «mer aktuelt», «mindre aktuelt» og «uendret». Til tross for at situasjonen i verden er ulik i juni 2022 sammenlignet med mars 2020, er det også mange likhetstrekk. Spørsmålet er å betrakte som like aktuelt i 2022 som i 2020, og sammenligningen av de to periodene syntes å være relevant.

image (1)

For undersøkelsen foretatt i 2020, var det tydelig at flere anså det som ”mindre aktuelt” å investere i risikokapital i nær fremtid, enn det respondentene oppgir i dag. Inngangen til koronapandemien var, i likhet med dagens nyhetsbilde, preget av dramatiske avisoverskrifter og usikre fremtidsutsikter. I undersøkelsen fra juni 2022, sees en større andel som svarer at interessen for investering er «uendret» eller «mer aktuelt». Dette tyder på at investorene tilknyttet Folkeinvest er mindre ‘skremt’ i dagens marked.

Det er interessant å vite hvor mye investorkundene vurderer å investere i kapitalutvidelser via folkeinvest.no. I undersøkelsen ble derfor respondentene spurt om hvor mye det er aktuelt å investere de neste seks månedene, gitt at man finner interessante investeringscase.

image-2

Respondentene fikk mulighet til å svare innenfor intervallene fra «ingenting», «under 10 000», «mellom 10 000 og 50 000», «mellom 50 000 og 100 000», «mellom 100 000 og 500 000» og «over 500 000». Ved å oversette disse intervallene til et representativt beløp beregnes en teoretisk, gjennomsnittlig plasseringevne basert på responsene. I 2020 var plasseringsevnen for investorene beregnet til å være kr 38.584 per investor over de neste seks månedene. Dagens undersøkelse viser en økning på hele 44%, til plasseringsevne på kr 55.539.

Skjermbilde 2022-06-21 kl. 13.47.43

Flesteparten av de som har besvart undersøkelsen ser for seg å investere NOK 50 000 eller mindre de neste seks månedene. Dette skiller Folkeinvest sine investorkunder fra tradisjonelle verdipapirforetak der minimumsinvesteringen ofte er relativt høy, og normalt langt høyere enn NOK 50 000. Det kan argumenteres for at turbulensen i finansmarkedene gir større konsekvenser for investorene som i høyere grad er eksponert med store investeringer.

Fra stiftelsen av Folkeinvest har selskapet til stadighet vært overrasket over plasseringsevnen i det norske folk. Undersøkelsen i 2020 viste høyere investeringsevne enn ventet og førte til økt satsing, noe som ga gode resultater. Veksten i interesse for små investeringer i unge bedrifter så et taktskifte i andre halvår 2020 både for antall som ønsket å investere og tilrettelagt kapital.

image-4

image-3At undersøkelsen i 2022 viser ytterligere økt plasseringevne gir grunnlag for videre satsning. I en tid hvor investorer med mye kapital annonserer redusert investeringsvilje, er det spennende å se at Folkeinvest sin investorbase fortsatt er åpne for å plassere kapital i selskap som de har tro på og det til og med i større grad enn for to år siden.

Folkeinvest sitt oppdrag er å fortsette å tilby våre investorer muligheten til å investere i spennende oppstartsselskap, hvis du har et selskap som vurderer å hente kapital og kan passe hos oss kan du ta kontakt via denne lenken.

*Spørreundersøkelsen ble sendt ut via e-post. E-posten ble sendt til de med registrert profil på folkeinvest.no som også har verifisert sin e-postadresse. Totalt 35 800 personer mottok e-posten. Av disse var det 17 500 som åpnet eposten og 623 som valgte å svare på undersøkelsen. Utvalget antas her å være representativt for investorbasen.