Skip to content

Norsep henter kapital – AF Gruppen investerer

Når det norske prosessteknologiselskapet Norsep henter kapital, går store aktører som AF Gruppen ved AF Offshore, Telemark Group og Proventia inn med kapital. Med kapitalen om bord skal selskapet inn i neste fase; kommersialisering av deres prosessteknologi for behandling av farlig avfall. 

- En investering i Norsep er investering i en grønnere framtid. Norsep-prosessen bidrar til å vesentlig redusere behovet for deponi av farlig avfall. I tillegg tilbakeføres nyttige ressurser til kretsløpet i samsvar med sirkulærøkonomiske prinsipper. For å sitere artisten Will.i.am: «Waste isn’t waste until we waste it» sier Roger Sporsheim, styreleder i Norsep.

I store deler av verden brennes restavfallet fra private husholdninger og industri i forbrenningsanlegg. Det produserer varme og elektrisitet, men etterlater også tungmetallholdig flyveaske. I dag leverer forbrenningsanleggene flyveasken til deponi for farlig avfall.

- Norges største deponi for flyveaske ligger på Langøya utenfor Holmestrand. Dette er nå i ferd med å bli fylt opp. Det foreligger per i dag ingen alternative deponier i Norge som kan erstatte deponiet på Langøya. Når Langøya er fylt opp, må sannsynligvis det farlige avfallet transporteres til deponier utenlands, sier Sporsheim videre.

Siden 2015 har Norsep utviklet en avansert prosessteknologi som behandler flyveaska fra forbrenningsanleggene.

- Forskningsresultatene viser at prosessen kan skille ut verdifulle materialer. Disse kan gjenbrukes i industrien slik at behovet for deponi kan reduseres med ca. 90 %, sier FoU-sjef Per Bakke.

Les mer og invester

Skjermbilde 2023-01-04 kl. 17.45.10BILDE: Per Bakke mener flere år med forskning og utvikling danner et solid grunnlag for oppskalering og kommersialisering av Norsep-prosessen.

Norsep har nylig fått tilsagn om 7,8 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge til videreutvikling av industriproduktene som utvinnes fra flyveasken. Aktører som industrikonsernet AF Gruppen, Telemark Group og Proventia har allerede varslet at de vil investere flere hundre tusen kroner hver.

- Kapitalen som nå hentes vil utløse tilskuddet fra Innovasjon Norge. Midlene skal brukes til å bygge et mindre testanlegg på Herøya for produktutvikling rettet mot blant annet sement- og betong-industrien, og til videre arbeid for etablering av et stort industriskala behandlingsanlegg, sier Sporsheim.

Norseps aktiviteter støtter opp under minst 6 av FNs 17 bærekraftmål.

- Ved å ta i bruk produktene fra Norsep-prosessen til industrielle anvendelser vil disse kunne erstatte råmaterialer som ellers ville bli utvunnet ved tradisjonelle metoder. Et eksempel er renset flyveaske fra Norseps prosess brukt i sement og betong. Dette har potensiale til å delvis erstatte flyveaske fra kullfyrte kraftverk, et materiale som blir faset ut etter hvert som kullkraftverkene i Europa stenges. Resultater fra en livsløpsvurdering (LCA) gjennomført av uavhengige eksperter, viser at man kan forbedre miljøprestasjonen betydelig ved å lage råvarer fra flyveasken som kan erstatte de vanligste råvarene for sammenlignbare produksjonskjeder, forklarer Bakke entusiastisk.

Kapitalinnhentingen skjer i samarbeid med Folkeinvest.no der alle som ønsker å bidra til gjenbruk av viktige ressurser og redusert bruk av deponi inviteres til å delta.

- Det er et sterkt signal at industrikonsernet AF Gruppen, samt Telemark Group og Proventia har gått foran og besluttet å investere i denne runden, sier Sporsheim, før han avslutter: 

- I vårt investeringstilbud  skal du finne svar på de spørsmål du trenger å få besvart for å kunne gjøre en investeringsbeslutning. Om du savner noe, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss via kapitalutvidelsens diskusjonsforum, e-post eller telefon. 

Les mer og invester

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.