Skip to content

Hva er formuesverdien til selskapet jeg har investert i?

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er normalt forhåndsutfylte i skattemeldingen din. 

Hvert år, ved innlevering av din personlige skattemelding, skal du fylle ut formuesverdien til aksjeeierskap du hadde ved utgangen av foregående år. Dette gjelder også for aksjer du har tegnet deg for i kapitalutvidelser på folkeinvest.no. 

Aksjer, verdipapirer og andeler i slike formuesgjenstander er, som hovedregel, skattepliktig formue hos personlige eiere. Aksjer skattlegges hos den som ved utløpet av inntektsåret er eier av aksjene, noe som normalt fremgår av aksjeeierbok eller verdipapirregister.

Formuesverdien av børsnoterte aksjer og verdipapirer er normalt den samlede kursverdien ved utløpet av inntektsåret. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes til den forholdsmessige andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi første januar i inntektsåret.

For deg som har aksjer i et selskap som (ble stiftet, har kjøpt egne aksjer eller) hadde kapitalendringer for foregående år, vil det bety at formuesverdien er ukjent og at dette ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Du kan selv ta kontakt med selskapet for å få disse opplysningene, men ofte opplever vi at selskapene selv avgir denne informasjonen til sine investorer i rimelig tid.

Dersom selskapet enda ikke har tilgang på disse opplysningene, vil Skatteetaten få opplysningene om formuesverdi fra aksjeselskapet når de leverer sin skattemelding (med frist for innsendelse 31. mai). Du får da en ny aksjeoppgave som viser korrekte formuesverdier som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Hvor skal investeringene inn i skattemeldingen?

Mottar du en ny aksjeoppgave etter at du har levert skattemeldingen, må du kontrollere opplysningene opp mot den leverte skattemeldingen for å sjekke at den er korrekt. Hvis den ikke er det, må skattemeldingen oppdateres og leveres på nytt.