Skip to content

Folkeinvest styrker sin posisjon som utfordrer

Kjære alle, 

I dag kan vi meddele at Folkeinvest AS erverver SpareBank 1 SR-Bank ASAs låneformidlingsplattform, Monio AS. I samme anledning blir Sparebank 1 SR-Bank en betydelig aksjonær i Folkeinvest. Vår felles ambisjon er videre vekst for Folkeinvest-konsernet.

Folkeinvest ble etablert i 2015 med mål om å gjøre investering tilgjengelig for folk flest. Vi har tatt virksomheten fra en idé om å gi alle muligheten til verdiskaping, til å bli en utfordrer i kapitalmarkedet. I dag er Folkeinvest Norges ledende verdipapirforetak for selskaper som søker kapitalsummer under 30 millioner kroner.

De siste årene har vi skapt betydelige resultater som eksempelvis omfatter:

  • Et verdipapirforetak som kan levere tilretteleggingstjenester for kapitalrunder ned til 1MNOK, under samme regulering som ordinære verdipapirforetak. Vi har tilrettelagt emisjoner for over 146 utstederkunder.
  • Utstederselskapene er tilført vesentlig finansiell og økonomisk kompetanse ifm sine kapitalutvidelser.
  • Investorene som investerer i unotertmarkedet er sikret vesentlig investorvern, som tidligere ikke har vært tilgjengelig ettersom tradisjonelle aktører ikke har vist appetitt for runder i denne størrelsesorden.
  • Vi har tilført norske unotert selskap omkring 1 Mrd NOK i egenkapital.
  • Om lag 60.000 investorer har registrert seg med interesse for å investere.
  • Sommeren 2022 innlemmet vi Caplist AS i konsernet. Caplist kraftsamler om smarte selskapsprosesser rettet mot både bedriftsmarkedet og deres aksjonærer.
  • 2020 til 2021 gjennomgikk vi et stedlig tilsyn som viste at tilretteleggerkvalitet jf. Verdipapirhandelloven også kan utføres for moderate volum mot mange investorer.

Dette har ikke vært mulig uten hardt arbeid fra teamet vårt, samt bedriftene og entreprenørene som har benyttet seg av våre tjenester og investorfellesskapet som fortsetter å støtte norske virksomheter med kompetanse, kapital, ressurser og tid.

Folkeinvest sin misjon er å demokratisere investering gjennom bruk av digitale verktøy. Det å støtte et voksende Nordisk økosystem med bedret tilgang til finansiering gir økt mulighet for utvikling av morgendagens næringsliv. 

Monio brenner for økt verdiskaping i samfunnet. De søker å gjøre det trygt og enkelt for eiendomsutviklere og investorer å finne sammen.  Selskapet ønsker å la flere ta del i den høye verdiskapingen og gjennom kunnskap, ansvarlighet og åpenhet ønsker de å demokratisere investeringsmulighetene. Selskapet formidler lån, og håndterer betalinger mellom långiver og låntaker.

Monio har det siste året drevet omfattende forbedringsarbeid, og har styrket prosedyrer og kompetanse - i tett dialog med SpareBank 1 SR-Bank, parallelt med å lete etter en partner for videre vekst. Folkeinvest overtar Monio uten porteføljerisiko, og understreker  at vi er kompromissløse når det gjelder etterlevelse, kvalitet og ivaretakelse av investorbeskyttelse når nye lån skal introduseres til markedet.

Folkeinvest legger nå strategien for neste fase, der vi ønsker å utfordre videre innenfor flere tjenesteområder, og har derfor søkt aktører med kompletterende kompetanse. Da er det spesielt spennende at SpareBank 1 SR-Bank har sterk tro på våre planer.

Folkeinvest og Monio vil sammen skape høyere kvalitet, både hver for seg og sammen. Vi vil levere et bredere tjenestetilbud til både investorer og kapitalsøkende selskap. Selskapene utfyller hverandre på en svært god måte, til det beste for alle aktører. Kanskje spesielt investorene som vil oppleve høyere kvalitet og økt diversitet i investeringstilbudet. Vårt felles nettverk vil kunne bane vei for et langt mer omfattende økosystem rundt kapitalmarkedet for unge bedrifter.  

Folkeinvest vil med denne transaksjonen forsterke sin posisjon i markedet ved å kunne tilby både egenkapital- og fremmedkapitalinstrumenter, hver for seg og i kombinasjon, for kapitalsøkende selskap, og  for investorer.

Transaksjon vil inkludere tilførsel av en betydelig sum kapital i den hensikt å realisere vekstambisjonene.  Folkeinvest-gruppen ser stort potensial i grensesnittet mellom fremmedkapital, egenkapital og tilleggstjenester knyttet til norske bedrifters daglige virke, spesielt i en tid der tilgang til kapital er begrenset. Gruppen har også det Nordiske markedet i kikkerten.  

Finn og Øyvind (3)FOTO: Finn Haugan, styreleder i Folkeinvest og Øyvind Fries, administrerende direktør i Folkeinvest

Jeg kan begeistret meddele at Folkeinvest-gruppen gjennom en slik transaksjon ikke bare vil fortsette å betjene spennende norske og nordiske bedrifter og investorer, men ytterligere forsterke tilbudet til våre kunder med det samme verdigrunnlaget i bunn. Vi skal fortsette å vise ansvarlighet, samtidig som vi inkluderer alle på en nytenkende måte. 

Selv om vår misjon og visjon forblir uendret, vil transaksjonen resultere i flere ressurser og en bredere tjenesteportefølje, som vil fortsette å bygge innovative produkter som kommer entreprenører og investorer til gode.

Transaksjonen er avhengig av regulatoriske godkjennelser og forventes gjennomført i tredje kvartal 2023. Dialogen med Finanstilsynet er igangsatt. 

I de kommende månedene vil det komme mer informasjon etter hvert som sammenslåingen effektueres. Jeg er sikker på at denne dagen vil bli husket som et stort sprang for bransjen.

Med vennlig hilsen
Øyvind Fries 
Administrerende direktør
Folkeinvest

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.